Marc Aurél Ester – Artikel

Artikel von Marc-Aurél Ester

M-A. Ester, M. Jungbauer, N. Pohlmann, M. Smiatek: „Pentest: Sinn oder Unsinn?“, IT-Sicherheit – Management und Praxis, DATAKONTEXT-Fachverlag, 06/2008